پشتیبانی فنی و اقتصادی

 

 • ارائه مشخصات و مدارک فنی کالا شامل:
  1. دیتا شیت فنی و کاتالوگ تجهیزات
  2. کتابچه و دستورالعمل نصب، نگهداری و تعمیرات (IOM)
  3. مستندات نظام کیفیت
  4. گواهینامه های مواد اولیه
  5. گواهینامه تست و بازرسی
  6. گواهینامه اصالت کالا و کالیبراسیون تجهیزات
  7. اصل گواهی مبدأ و اسناد حمل بار
 • ارائه پیش فاکتور از سازنده (پروفرما اینویس) با شرایط و مفاد دو جانبه
 • دریافت و ارسال نمونه کالا (در صورت درخواست کارفرما و امکان ارسال)
 • تأمین کالا بر اساس استانداردها و ضوابط طراحی کارفرمایان بر اساس لیست پیشنهادی به کارفرما و یا مطابق با وندور لیست تأیید شده کارفرما
 • ایجاد امکان بازدید کارفرمایان از کارخانجات تولید کالا بر اساس ضوابط تجاری
 • امکان تست و بازرسی در حضور شرکت های بازرسی معتبر و شرکت ثالث و ارائه اسناد آن به کارفرما
 • امکان ارائه خدمات سوپروایزری در زمان نصب و راه اندازی تجهیزات در سایت پروژه
 • سیستم های پشتیبانی عملیات به صورت مکانیزه
 • آموزش به مشتریان