• ارائه مشخصات و مدارک فنی کالا شامل
 1. دیتا شیت فنی و کاتالوگ تجهیزات
 2. کتابچه و دستورالعمل نصب،  نگهداری و تعمیرات (IOM)
 3. مستندات نظام کیفیت
 4. گواهینامه های مواد اولیه
 5. گواهینامه تست و بازرسی
 6. گواهینامه اصالت کالا و کالیبراسیون تجهیزات
 7. اصل گواهی مبدا و  اسناد حمل بار
 • ارائه  پیش فاکتور از سازنده (پروفرما اینویس) با شرایط و مفاد دو جانبه
 • دریافت و ارسال نمونه کالا (در صورت درخواست کارفرما و امکان ارسال)
 • تامین کالا بر اساس استانداردها و ضوابط طراحی کارفرمایان بر اساس لیست پیشنهادی به کارفرما و یا مطابق با وندور لیست تایید شده کارفرما
 • ایجاد امکان بازدید کارفرمایان از کارخانجات تولید کالا بر اساس ضوابط تجاری
 • امکان تست و بازرسی در حضور شرکتهای بازرسی معتبر و شرکت ثالث و ارائه اسناد آن  به کارفرما
 • ارسال سریع کالا از کلیه مبادی ورودی، گمرکات و اسکله ها به مراکز اجرای پروژه ها به صورت حمل یکسره
 • سیستم های پشتیبانی عملیات به صورت مکانیزه
 • آموزش به مشتریان